Algemene voorwaarden Flyn B.V. handelend onder de naam FLYN Flowers Laatst bijgewerkt: november 2019 Wij zijn Flyn B.V., handelend onder de naam FLYN Flowers, (hierna: FLYN Flowers, we/wij en ons). FLYN Flowers levert verse boeketten op bestelling (via de webshop en abonnementen). Zie voor meer informatie onze website: https://flynflowers.nl. Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. FLYN Flowers biedt haar diensten aan onder de voorwaarde dat u deze Voorwaarden accepteert. Wij kunnen deze Voorwaarden wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken per e-mail via info@flynflowers.nl. U kunt ons ook bereiken via Facebook op: https://www.facebook.com/flynflowers/ en via Instagram op: https://www.instagram.com/flynflowers/. zijn. 1 Definities 1.1 FLYN Flowers: Flyn B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudend te Leiden aan de Langegracht 71, 2312 NW. FLYN Flowers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71912975. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van FLYN Flowers en met FLYN Flowers een Overeenkomst aangaat, of met FLYN Flowers onderhandelt om een Overeenkomst aan te gaan. Klant wordt ook aangeduid als “u”. 1.3 Diensten: de werkzaamheden van FLYN Flowers op het gebied van het leveren van Boeketten, enerzijds op basis van de (eenmalige) aankoop van Boeketten via de webshop (de “Bestelling”) en anderzijds via de dienstverlening abonnementen (het “Abonnement”). 1.4 Boeketten: de boeketten van FLYN Flowers. 1.5 Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen FLYN Flowers en Klant op het moment dat FLYN Flowers de Bestelling of het Abonnement accepteert, waaronder begrepen iedere wijziging of aanvulling hierop. 2 Het aanbod van FLYN Flowers en verzending 2.1 Wij verkopen verse (traditionele) Boeketten. Zie onze webshop voor het huidige assortiment. 2.2 De Boeketten die FLYN Flowers aanbiedt zijn seizoensproducten en kunnen variëren per seizoen. FLYN Flowers is te allen tijde vrij om het aanbod te wijzigen en aan tepassen. 2.3 FLYN Flowers draagt zorg voor de verzending en doorgifte van de verzending aan PostNL. PostNL verzorgt vervolgens de distributie. 2.4 Voor de verzending van de Boeketten brengt FLYN Flowers de volgende kosten inrekening: 2.4.1 Reguliere verzending: vóór 17:00 uur bezorgd op maandag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen): Gratis 2.4.2 Expres verzending: vóór 12:00 uur bezorgd op maandag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen): EUR 5,- extra 2.4.3 Expres PLUS verzending: vóór 10:00 uur bezorgd op maandag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen): EUR 10,- extra 3 Abonnement 3.1 FLYN Flowers biedt ook de mogelijkheid een Abonnement af te sluiten. Hiervoor kunt u een aanvraag doen via de website, waarna wij contact met u opnemen om het Abonnement af te stemmen op uw wensen. Zie onze website voor meer informatie. 3.2 FLYN Flowers is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden. 3.3 FLYN Flowers is gerechtigd het Abonnement(starief) te wijzigen. FLYN Flowers zal een voorgenomen wijziging minimaal 1 maand voor inwerkingtreding aan de Klant bekend maken per email. Indien de Klant wijzigingen van het Abonnement(starief) niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. De Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op enige compensatie of schadevergoeding. De wijzigingen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van het Abonnement(starief) zijn gesloten. 3.4 Het Abonnement kan zonder opzegtermijn schriftelijk worden opgezegd. 3.5 Indien de Klant in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Voorwaarden of andere afspraken uit de Overeenkomst heeft FLYN Flowers het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Klant niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan FLYN Flowers. De Klant heeft in dergelijke gevallen geen recht op enige compensatie of schadevergoeding. 4 Leveringen 4.1 Wij leveren uw Boeket af op het adres dat u bij de Bestelling of het afsluiten van het Abonnement hebt opgegeven. FLYN Flowers mag er vanuit gaan dat de gegevens die Klant verstrekt juist zijn Het is niet mogelijk om het adres te wijzigen nadat het Boeket is verzonden. 4.2 Wanneer het Boeket is verzonden, ontvangt u een track & trace code waarmee u de Bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de Bestelling binnen 48 uur te leveren (zondag uitgezonderd). Als de Bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de Bestelling uiterlijk 7 dagen na bevestiging van de Bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het Boeket betaald hebt terug te storten, of (b) een vervangend Boeket (van gelijke waarde) te sturen. 4.3 De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat (persoonlijke) levering van de Bestelling op de verwachte leveringsdatum, bij het door de Klant opgegeven adres mogelijk is. 4.4 Als levering van de Bestelling niet mogelijk is, kan FLYN Flowers aan de Overeenkomst voldoen door de Bestelling aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen, indien (de omgeving van) de woning zich hiervoor leent. Klant geeft hiervoor toestemming. Indien de Bestelling niet door buren kan worden aangenomen of voor de deur van de woning van de Klant worden gezet, doet FLYN Flowers daarna nog maximaal twee bezorgpogingen om de Bestelling te leveren. 4.5 Indien levering van de Bestelling tot drie keer toe niet mogelijk was, retourneert PostNL de Bestelling aan FLYN Flowers. 4.6 FLYN Flowers is niet aansprakelijk voor (de kwaliteit van het Boeket bij) een levering die plaatsvindt na de verwachte leveringsdatum, indien de vertraging in de levering aan de Klant is te wijten. In dat geval kan de Klant geen aanspraak maken op terugbetaling of een vervangend boeket zoals bedoeld in artikel 4.2. 5 Retournering en Herroeping 5.1 Onze Boeketten kunnen niet geretourneerd en/of herroepen worden vanwege de bederfelijke aard van de Boeketten. De gebruikelijke wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is niet van toepassing op producten die binnen deze termijn kunnen bederven, zoals bloemen. Bloemen, en daarmee onze Boeketten, zijn dan ook uitgesloten van het herroepingsrecht. 6 Tarieven en betaling 6.1 De prijzen vermeld per Boeket in onze webshop zijn inclusief verzendkosten (binnen Nederland) en 9% BTW. 6.2 U kunt in onze webshop betalen met PayPal, Overboeking, Belfius Direct Net, Creditcard, EPS, Giropay, iDEAL, ING Home’Pay, KBC/CBC Betaalknop, Klarna Achteraf betalen, Bancontact, SOFORT Banking. 6.3 Tarieven zijn inclusief bezorgkosten (binnen Nederland) en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 6.4 De Abonnementstarieven worden op individuele basis overeengekomen. 7 Privacy 7.1 FLYN Flowers respecteert jouw privacy. FLYN Flowers voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante privacy wet- en regelgeving. Als u gebruik maakt van de Website of Diensten, zullen bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. In onze privacy policy kunt u lezen welke gegevens we verzamelen en wat we hiermee doen. U vindt onze privacy policy hier onderaan onze website: www.flynflowers.nl 8 Intellectuele eigendomsrechten 8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik van onze Diensten mag hier geen inbreuk op maken. 9 Aansprakelijkheid 9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van onzeDiensten. 9.2 Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde Boeket of het bedrag gelijk aan een maand Abonnementstarief. 9.3 FLYN Flowers is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat FLYN Flowers bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van bij de Bestelling verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. 10 Overig 10.1 Als FLYN Flowers (onderdelen van) deze Voorwaarden niet afdwingt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van het recht om dit op een later tijdstip wel tegenover Klant af te dwingen. 10.2 Klant kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen FLYN Flowers en Klant niet overdragen aan derde partijen. 10.3 FLYN Flowers kan alle rechten en verplichtingen in deze Voorwaarden toewijzen en/of overdragen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins, zonder dat daarvoor toestemming nodig is. 10.4 Als enige bepaling van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert. 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen FLYN Flowers en Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 11.2 Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam/Haarlem, Noord-Holland. 12 Klachtenregeling 12.1 Als u een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@flynflowers.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 2 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 13 Vragen, opmerkingen en suggesties 13.1 FLYN Flowers wil haar Klant optimale service bieden. Als u een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier op de Website. Wij proberen binnen 2 werkdagen op berichten te reageren. Flyn B.V. Langegracht 71 2312 NW Leiden E-mailadres: info@flynflowers.nl KvK-nummer: 71912975 BTW-nummer: 858900749B01